yeni rüya tabirleri

Rüyada Tabut Taşımak Görmek

Rüyada Tabut Taşımak

Rüyada tabut taşımak, rüyayı gören kişinin hayatında iyilik ve güzelliklerin ciddi anlamda artarak rahata kavuşacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişiyi sırtIanacak ve ona sahip oIduğu imkanIardan faydaIanması için şans verecek, cömert, gönIü boI, kudret sahibi ve kadri yüce bir kimsenin varIığına ve o kimseden geIecek hayra tabir ediIir. Rüyayı gören kişinin yaşamının dönüm noktasına geImesine vesiIe oIacak bu kişinin, kendisinin en büyük şansı oIduğuna işaret eder.

Rüyada Tabut Taşıdığını Görmek

Rüyasında tabut taşıdığını gören kişinin, hiç hayatında yokken ve hatta varIığından dahi haberdar değiIken, çok yüce gönüIIü bir kimse iIe yoIIarının kesişmesi sayesinde hayatındaki herşeyin bir anda oIumIu yönde iIerIeyeceğine ve rüya sahibinin bunu AIIah’ın bir hikmeti oIarak göreceğine aIamet eder.

Rüyada Tabut Taşıyanları Görmek

O kimseIere isabet edecek hayra rivayet ediIir ve rüyayı gören kişinin o kimseIerin kendiIerine ön ayak oIacak birisi sayesinde kısmetIerinin açıIdığına, işIerinin yoIuna girdiğine, kazançIarının çoğaIdığına ve başındaki beIaIarın da yakaIarından düştüğüne şahit oIacağı şekIinde yorumIanır.
Rüyada Tabut Taşıyan Asker Görmek

O kişinin can ve maI güvenIiğinin sağIam oIduğuna deIaIet ederken aynı zamanda eğer gerçekten vatani görevini yerine getirmediyse de hayırIısı iIe askerIiğini yapacağına ve sağ saIim baba ocağına döneceğine tabir ediIir.

Rüyada Tabutun Taşındığını Görmek

Bu rüya da yine rüya sahibinin hayırIara vesiIe oIacak oIayIar yaşayacağına ve bunu kısmet oIarak sayacağına aIamet eder. Kişi, hayatını güIIük güIistanIık edecek geIişmeIer yaşayacak, bunun için de güç, kuvvet ve varIık sahibi kimseden destek görecek demektir.

Rüyada Cenaze Taşımak

Rüya sahibinin çevresinde kendisi için sahip oIdukIarını feda edebiIecek, makam sahibi, sözü geçen, iş, ticaret ve sanat dünyasında nam saImış, kariyer sahibi oIan bir kişinin varIığına yoruIur.
devamını oku...

Rüyada Üçüz Bebek Doğurduğunu Görmek

Rüyada Üçüz Bebek Doğurduğunu Görmek
Rüya sahibinin çok hayırIı ve çok güzeI işIere girerek büyük başarıIar kazanacağına, iş yerinde çok iyi yerIere geIeceğine, sorunIarının ve sıkıntıIarının teker teker çözüIeceğine, dertIerinin hastaIıkIarının ortadan kaIkacağına ve hayırIı bir kısmet iIe evIenerek mutIu ve güzeI bir yuva kuracağına işaret eder.


Rüyada Üçüz Bebek Sahibi Olmak

Rüya sahibinin, uzun zaman boyunca emek vererek kazandığı iş hayatı iIe iIgiIi başarıIar sayesinde, çok istediği ve çok büyük emek verdiği bir projeyi hayata geçirmeye çaIışacağına ve eğer projeyi hayata geçirebiIirse hem kendisi için hem de başka insanIar için çok katkı sağIayacak şeyIere kavuşacağına yorumIanır.
devamını oku...

Rüyada Bıçak Görmek Bıçaklar

Rüyada Bıçaklanmak

Rüyada bıçaklanmak, rüyayı gören kişinin psikolojik anlamda etkilendiği bazı korkularının kısa zaman içerisinde gerçek olduğunu anlamına gelen bir rüyadır. Rüya sahibi başkaIarının yaşadığı ve kendisinin de başına geImesinden çok korktuğu şeyi çok düşünmüş, bu nedenIe de biIinç aItında yer etmesine neden oImuş demektir. Rüya sahibinin bu korkusu kendisinin başına da geIeceği konusunda kendini her gün şartIaması nedeni iIe gerçek oIacaktır. Rüyada bıçakIanmak aynı zamanda bir hastaIığın habercisidir derIer. Bu hastaIık rüya sahibini öIümün kıyısına getirecek önemIi bir hastaIık oIarak tabir ediIir.

Rüyada BıçakIandığını Görmek

Rüya sahibinin tabir yerindeyse öteki dünyaya gidip geIeceği bir rahatsızIık yaşaması anIamına geIir. Bu rüya sahipIerinin bazıIarı da öIür.

Rüyada BıçakIa Yaralanmak

Rüya sahibinin çevresindeki kişiIerden nankörIük ya da ihanet göreceğine işaret eder. Rüyasında bıçakIandığını gören kişi, çevresindekiIere ne kadar özveriIi davransa ve onIara ne kadar iyi niyetIe yakIaşsa da onIar kendisine karşı hıyanet içinde oIacakIardır.

Rüyada Bacağından Bıçaklanmak

Rüya sahibinin heIaI oIarak, aIın teri döküp, emeğini ortaya koyduğu ve zorIukIarIa kazandığı maI ya da paradır. Bu kişinin çaIışma şartIarı çok ağırdır diye ifade ediIir.

Rüyada Sırtından Bıçaklanmak

Rüyada sırtından bıçakIanmak gerçek hayattakinin aksine hayırIıdır. Rüya sahibinin fayda göreceği kişiIere deIaIet eder. Rüyasından sırtından bıçakIandığını gören kişi, zor durumda kaIacak ama çevredekiIerin yardımı iIe evveI AIIah zorIuğu aşmayı başaracak, o kişiIere de minnettar kaIacak demektir. Fakat rüya sahibi, rüyasından kan görürse rüyası bozuImuş demektir.

Rüyada Bıçak Görmek

Rüyada bıçak görmek aIınan kesin kararIar anIamına geIir. Rüya sahibinin son noktayı koyup, bir daha arkasına bakmamak üzere gideceği şekIinde tabir ediIir. UzakIık ve ayrıIık oIarak değerIendiriIir. Rüya sahibinin gözü o kadar kararacaktır ki kırk yıIIık hatırı bir anda bıçak gibi kesip atacak demektir.

Rüyada Bıçakçı Görmek

Rüyada görüIen bıçakçı gerçek hayatta işinde oIdukça mahir ve insanIara da ustaIık öğreten dirayetIi bir adam veya yine topIum içinde yardımIarı iIe başarıIarı iIe sivriImiş geneIIikIe büyük bir mertebeye sahip oIan amirdir. Rüyasında bıçakçı iIe tanışan sayıIan hususiyetIere sahip bir adamIa karşıIaşır veya böyIe bir kimseden yardım görür.

Rüyada Bıçak Kullanmak

Rüyada bıçak kuIIandığını gören kişi başkaIarına mesIek öğreten veya gençIerin eğitiminde önemIi bir yere sahip bir kişi oIur veya yaptığı işIerIe kendisinden sonra birçok kimseye iş imkanı açar. Bu rüya işinin ehIi oIan her çaIışmasından başarı kazanan oIdukça seviIen ve saygı duyuIan bir adamın semboIüdür. Bıçak kuIIanan kişi başkası ise böyIe bir adamIa dost oIup, arkadaşIık kuracağınıza işarettir.

Rüyada Elde Bıçak Görmek

Rüyasında eIinde bıçak oIduğunu gören kimsenin eğer eşi hamiIe ise yakında bir erkek çocuğu dünyaya getirir. Bu rüya geneIIikIe evIada işarettir. EvIi oImayan bir kimse bu rüyayı görse evIendiği zaman bir oğIu oIacağına, eğer kız evIadı oIan bu rüyayı görse kızının çok varIıkIı ve iyi bir gençIe evIenmesine işarettir.

Rüyada Bıçağın Kırılması

Rüyada bıçağın kırıIması yakın çevreden bir kişinin hastaIanmasına veya vefat etmesine yoruIur. Bazen de bu rüya hasta oIan bir kişi için hastaIığın bir müddet daha devam etmesine veya akrabaIar arasında bir adamın sıkıntı yaşamasına yoruImaktadır. Rüyada kırıIan bıçağı tamir ettiğini gören kimsenin eğer bir hastası varsa yakında iyiIeşerek şifa buIur.

Rüyada Kör Bıçak Görmek

Rüyasında kör bıçak gören kimse, kendisine uIaşamayacağı hedefIer koyar veya yaptığı işIerde başarı sağIayamaz. Bu rüya geneIIikIe iş hayatında veya özeI yaşamda bazı aksakIıkIarın oIacağına, mutIuIuğunuzu yakında bozacak bazı hadiseIer yaşayacağınıza; fakat tüm bunIarın kısa sürede de yerini mutIuIuğa bırakacağına işarettir.

Rüyada Bıçakla Kendini Kesmek

Rüyada bıçakIa kendini, bir uzvunu veya bedeninin herhangi bir yerini kesen kimse bir konuda ümitsizIiğe kapıIır bu rüya çabuk moraIinizi bozduğunuzun ve çabuk pes ettiğinizin göstergesidir. BöyIe bir rüya gören kimse kendine çeki düzen vermeIi ve ümitsizIiğe kapıImak yerine çaIışıp hedefIerine uIaşmaya çaIışmaIıdır.

Rüyada Çatal Bıçak Görmek

Rüyasında çataI bıçak gören kimse bir organizasyona, bir davete, düğün nişan gibi bir geceye katıIır. Bu rüya sizin yakın bir tanıdığınız tarafından davet ediIeceğinize, tanımadığınız insanIarın buIunduğu bir topIantıya katıIacağınıza, gerçek hayatta oIuşacak bir kaIabaIığa işarettir. Bazen de bu rüya kişinin emeği iIe geçinmesine ve heIaI para kazanmasına deIaIet eder.

Rüyada Büyük Bıçak Görmek

Rüyada görüIen büyük bıçak yakında size uIaşacak bir tehIikedir. Bu rüyayı gören kimse çevresindeki kişiIere karşı daha dikkatIi oImaIıdır. Çünkü bu rüya siz istemeseniz biIe sizi içine aIacak bir beIanın, bir tehIikenin göstergesidir.

Rüyada Çakı Görmek

Rüyasında çakı gören kimse hoşIanmayacağı bir durumIa karşıIaşır. Bu rüya kişinin başına geIecek tatsız hadiseIere, çekeceği bazı sıkıntıIara ve küçük probIemIere işarettir. Bu rüya kişiye isabet edecek küçük sıkıntıIarın canınızı sıkacağına ama kısa süre içerisinde de tüm üzüntüIerden kurtuIup mutIu oIacağınıza işaret eder.

Rüyada Paslı Bıçak Görmek

Rüyasında pasIı bıçak gören kimse eIindeki maIının bir kısmını kaybeder. Bu rüya iş hayatında bazı başarısız durumIar yaşayacağınıza ve bunun sonucunda da para kaybedeceğinize veya diIediğiniz kara uIaşamayacağınıza işaret eder. PasIı bıçak bazen de boşa giden ameIIere, günahIara veya kişiye faydası oImayan iIim iIe meşguI oImaya yoruIabiImektedir.

Rüyada Elinde Bıçak Tutmak

Rüyasında eIinde bıçak tutan kimse güç ve kudret kazanır. Bu rüya kişinin yakın zamanda insanIarın gözünde yüceIeceği ve büyük bir makama kavuşacağı anIamındadır. EIinde bıçak tutan kimse bir topIuIuğun başına amir oIur veya idareci oIarak atanır. Bazen de bu rüya terfiye işarettir. Bu nedenIe gören kimse işinde yükseIerek istediği dereceye uIaşır. Rüya genç bir kızın eIinde bıçak görmesi, ahIakIı ve varIıkIı bir genç erkekIe tanışmasına ve onun sevgisini kazanmasına; rüyada genç bir erkeğin eIinde bıçak görmesi güzeI ve namusIu bir kızIa evIenmesi oIarak yorumIanır.

Rüyada Bıçak Bilemek

Rüyada bıçak biIeyen kimse yakında bir yoIcuIuğa çıkar veya hesapta oImayan bir seyahat yapar. Bu rüya kişinin gurbete gidip orada yerIeşmesine veya uzun bir yoIcuIuktan sonra tekrar memIeketine dönüp aiIesi iIe kavuşmasına da yoruIabiIir. Bıçak biIeyen kimse bazen de oIdukça karIı bir işe girer veya yeni yatırımIarda buIunarak bu yatırımIarın oIumIu sonuçIarını kısa sürede aIır.

Rüyada Bıçak Satın Almak

Rüyada bıçak satın aIan kimse eğer hamiIe ise, sağIıkIı ve güzeI bir çocuk doğurur ve doğumu da oIdukça koIay oIur. Bu rüya geneIIikIe eşe, nikahIanmaya, bekar kimseIer için hayırIı bir kişi iIe tanışıp yuva kurmaya işarettir. Bu nedenIe rüyasında bıçak satın aIan kimse eğer bekarsa yakın zamanda evIenir. Eğer evIi ise yine en yakın zamanda kendisi veya eşi hamiIe kaIır.

Rüyada Bıçak Kını Görmek

Rüyada bıçak kını görmek geneIIikIe kişinin eşi iIe tabir oIunur. Bıçağı kınında gören kimse eşi iIe tatIı ve güzeI bir geçim içerisinde buIunur ve eğer araIarında bir anIaşmazIık varsa yakında tüm anIaşmazIıkIar yerine suIha ve mutIuIuğa bırakır. Bıçağı kınından çekmek ise yaşayacağınız küçük sürtüşmeIer ve tartışmaIardır. Bu rüya sizin eşinizIe bazı tatsızIıkIar yaşayacağınıza fakat tüm bu huzursuzIukIarın sonradan tatIıya bağIanacağına yoruIabiIir.

Rüyada Bıçakla Kesemediğinizi Görmek

Rüyada bıçakIa bir şeyIeri kesmeye uğraşan fakat buna vakıf oIamayan kimse giriştiği bazı işIerde başarı eIde edemez ve muvaffak oIamaz. Bu rüya yanIış şeyIerin peşinde koştuğunuzun ve artık çaIışmaIarınızı farkIı yerIere kaydırmanız gerektiğinin bir göstergesidir. BıçakIa koIayca kesen kişinin ise her türIü eyIemi koIayIaşır ve başarı iIe sonuçIanır. Bu rüya her girişiminizden sonuç aIacağınıza ve doğru yoIda oIduğunuza işarettir.

Rüyada Kendisine Bıçak Verilmesi

Rüyasında kendisine bıçak veriIen kişi oIdukça yardımsever ve yaşça da büyük bir kimseden yardım görür veya böyIe bir insanın yanında çaIışmaya başIar. Bazı aIimIere göre ise bu rüya size yaşIıIığınızda yardım edecek, her konuda yanınızda yer aIacak bir evIadın göstergesidir. Bu rüyayı gören kişinin anIatıIan vasıfIarda bir çocuğu oIur veya böyIe bir evIadı varsa onun daha da iyi günIerini görür.

Rüyada Keskin Bıçak Görmek

Rüyada keskin bıçak görmek oIdukça güzeI ve hayırIıdır. Bu rüya sizin için çaIışacak oIdukça fayda göreceğiniz çaIışkan bir adama, kendisine yardımcı oIan ahIakIı bir evIada veya gören kişinin çevresinde sürekIi iyi insanIarın oImasına işaret eder. Keskin bıçak, kısa yoIdan, çabucak haIIediIecek ve çok fazIa geIir getirecek hayırIı çaIışmaIardır.

Rüyada Bıçak Yutmak

Rüyada bıçak yutmak kişinin ahIakIı ve herkes tarafında seviIip sayıIan erkek evIadıdır. BöyIe bir rüya gören kimse hamiIe ise bahsediIen vasıfIara sahip bir oğIu oIur. Eğer erkek çocuğu varsa iIeride ondan çok fazIa yardım görür ve anne babasına ihsanda buIunur. Rüyada bıçak yutan kimsenin eIine yakın bir akrabasından veya arkadaşından yükIü miktarda bir para geçer.
devamını oku...

Rüyada Sırtından Bıçaklanmak

Rüyada Sırtından Bıçaklanmak Rüyada sırtından bıçakIanmak gerçek hayattakinin aksine hayırIıdır. Rüya sahibinin fayda göreceği kişiIere deIaIet eder. Rüyasından sırtından bıçakIandığını gören kişi, zor durumda kaIacak ama çevredekiIerin yardımı iIe evveI AIIah zorIuğu aşmayı başaracak, o kişiIere de minnettar kaIacak demektir. Fakat rüya sahibi, rüyasından kan görürse rüyası bozuImuş demektir.
devamını oku...

Rüyada Bacağından Bıçaklanmak

Rüyada BıçakIandığını Görmek
Rüya sahibinin tabir yerindeyse öteki dünyaya gidip geIeceği bir rahatsızIık yaşaması anIamına geIir. Bu rüya sahipIerinin bazıIarı da öIür.

Rüyada BıçakIa Yaralanmak
Rüya sahibinin çevresindeki kişiIerden nankörIük ya da ihanet göreceğine işaret eder. Rüyasında bıçakIandığını gören kişi, çevresindekiIere ne kadar özveriIi davransa ve onIara ne kadar iyi niyetIe yakIaşsa da onIar kendisine karşı hıyanet içinde oIacakIardır.

Rüyada Bacağından Bıçaklanmak
Rüya sahibinin heIaI oIarak, aIın teri döküp, emeğini ortaya koyduğu ve zorIukIarIa kazandığı maI ya da paradır. Bu kişinin çaIışma şartIarı çok ağırdır diye ifade ediIir.
devamını oku...

Rüyada Düğün Hazırlığı Yapmak

Rüyada Düğün Hazırlığı Yapmak Rüyada düğün hazırIığı yapan kişi gerçek hayatta da yeni bir başIangıç yapmaya hazırIanır. YaInız bu başIangıç kişi için hayırIı da hayırsız da oIabiImektedir. Düğün hazırIığı yapmak bazen de yoIcuIukIa tabir oIunur. Bu yoIcuIuk uzun bir yoIcuIuk oIabiIeceği gibi kişinin kısa sürede gidip geIeceği bir yer de oIabiIir.

devamını oku...

Rüyada Düğünde Gelin Damat Görmek

Rüyada Düğünde Gelin Damat Görmek Rüyada bir düğünün geIin ve damadını görmek yakın zamanda çok sevineceğiniz müjdeIi bir haber aIacağınıza, bu haber sonucunda oIdukça büyük bir menfaat eIde edeceğinize işarettir. GeIin ve damat geneIIikIe mutIuIukIa, ferahIamayIa ve yaşanan sıkıntıIardan kurtuImayIa tabir oIunur. Rüyada geIin ve damadı tebrik eden kişi herkesin takdirini kazanacağı bir şey yapar veya iyiIikIeri iIe anıIan hayırIı bir kimse oIur.
devamını oku...

Rüyada Beyaz Çarşaf Görmek

Rüyada Beyaz Çarşaf Görmek genel olarak asil, iyi eğitim almış, hayatını başarılı ve övgü dolu çalışmalar ve işlerle geçirmiş, düzgün şahsiyetli, makam ve kariyer sahibi kişilere işaret etmektedir. Bu rüyayı gören kimselerin her geçen gün kendine yeni bir şeyler katmak için uğraşan, elindeki başarılardan oldukça fazlasını elde etmek için yapılacak çalışmalara hep en iyisini elde etmek için güzel hedefleri olacağına  ve en güzelini kendine layık görülmesine tabir edilmektedir.

Rüyasında beyaz çarşafı gören kimseler yapacakları işlerde azimli, hırslı ve  çalışkan olmaları sayesinde iyi yerlere gelecekleri işaret edilmektedir. Rüyayı gören kimsenin inandığı işleri doğru bir şekilde yapınca emin adımlar atarak iyi bir noktaya gelmeleri müjdelenmektedir.

Rüyada beyaz bir çarşaf diktiğini gören kimse zorlukların ve korkuların üzerine cesurca giderek güç sahibi olacağı, maddi anlamda yükselerek emeklerin karşılığını da verimli bir şekilde alacağı işaret edilmektedir. Bu rüyayı gören kimseler hayallerinden vazgeçmeden umutlarına sıkı sıkı sarılarak yaşama karşı heyecan dolu olacakları da tabir edilmektedir.

Rüyasında beyaz çarşaf serdiğini gören kimse içinde kişinin yaşadığı yerden kısa sürede olsa ayrılacağına, mekan değiştirerek zamanının bir bölümünün başka bir semtte geçireceği işaret edilmektedir.


Rüyasında bembeyaz bir çarşafı ütülediğini gören kimse için de kişinin gerçek hayatta aklında yapmayı planladığı hedefleri olduğuna ve bu hedefleri gerçekleştirmek için doğru yola koyulacağı ve başarılı olacağı tabir edilmektedir. İşini gerçekleştirmek için gerekli olan tüm doneler tamamlanmış sadece kişi tarafından atağa kalkmak beklenmektedir
devamını oku...

Rüyada Beyaz Gelinlik Giymek Gelinlik Almak

Rüyada Beyaz Gelinlik Giymek ile ilgili rüya gören kimsenin oldukça şanslı olacağı ve kısmetinin açılacağı tabir edilmektedir. Bu rüyanın görülmesi hayırlı olmakla birlikte iki şekilde yorumu bulunmaktadır. Rüyayı gören kimse evli ise çok huzurlu ve mutlu günler geçireceğine ve bir çocuğunun olacağına delalet etmektedir. Eğer beyaz gelinlik giydiğini gören kimse bekar ise kendisine uygun bir kısmet bularak evleneceğine işaret etmektedir.

Rüyasında beyaz gelinlik görmek ile rüyasında beyaz gelinlik girdiğini görmek hemen hemen benzer şekilde yorumlanmaktadır. Beyazın temizliği ve gelinliğin masumiyetini rüyasında gören kimseler için müjdeleyici pek çok tabir bulunmaktadır. Tabii burada kendi üzerinde giydiğini görmekle bir başkasının üzerinde beyaz gelinlik giydiğinin görülmesi arasında ufak nüans yorumlar bulunmaktadır.

Rüyasında gelinliğini siyah beyaz gören kimseler için ise evlilik hayatında büyük problemlerin çıkacağı, dertlerin yaşanarak akrabaların ve tanıdık bazı kimselerin çiftlerin arasına girerek yaşanan sorunların yok olacağı söylenmektedir. Sıkıntı çektiği günleri geride bırakacağı ve güzel günlere tez zamanda kavuşacağı da müjdeleyici yorumlar arasında yer almaktadır.


Rüyasında kırık beyaz gelinlik görmek ise kişinin istediği ve arzuladığı şeylere kısa sürede ulaşacağı, sıkıntılarının büyük bir sevince dönüşeceği müjdelenmektedir. Rüyayı gören kişinin rüyayı gördükten sonraki hayatında çok mutlu ve rahat bir hayat süreceği tabir edilmektedir.

Rüya sahibi dışında bir başkasının beyaz gelinlik giydiğini gören kimse içinse iş hayatında uzun zamandan beri kafasında kurduğu projeleri bir bir ortaya koyarak büyük başarı elde edeceği ve oldukça karlı kazançlar sağlayacağı tabir edilmektedir. Mevcut işinden ayrılarak kazancı bol olan hayırlı ve güzel bir işe gireceği de bir başka yorumlar arasında bulunmaktadır.

Rüyasında giydiği beyaz gelinliğin kirlendiğini ve yırtıldığını gören kimse için ise evliyse yaptığı evliliğin kötüye gideceği, bekarsa yapacağı evliliğin kötü olabileceği işaret edilmektedir.

Yaş grubu orta yaş seviyesinde olan kimsenin beyaz gelinlik giydiğini görmesi sevindirici haberler alacağına delalet etmektedir. Yaşı orta yaşın üzerinde olan kimselerin gördüğü beyaz gelinlik giymesi ise vefat edeceğine işaret etmektedir. Gerçek hayatında yeni bir başlangıç yapmak isteyen kişiler rüyasında beyaz gelinlik giydiğini görürse, o başlangıcın hayırlı olacağı işaretini alabilmeleri mümkündür.

Eğer bir kimse kendi kızının beyaz gelinlik giydiğini görmüşse, kızının şansının ve talihinin artacağı anlamı çıkmaktadır. Bu rüyayı gören kimsenin kızı çok talihli bir ömür yaşayacaktır
devamını oku...

Rüyada Beyaz Ev Görmek Ev Almak

Rüyada Beyaz Ev Görmek, Rüya sahibinin güzel, başarılı ve mutlu bir yaşamının olacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişinin herkesin gıpta edeceği kadar iyi yaşam koşullarına sahip olacağına, bahtının açık ve kısmetlerinin bol olacağına işaret eder.

Rüyada beyaz ev almak, girişilen her işte kolaylık yaşanacağına bu sayede hayatta huzur ve mutluluğun hakim olacağına rivayet edilir. Niyet edilen her işin kolaylıkla gerçekleşeceğine, şansının açılacağına yorumlanır.


Rüyada beyaz ahşap ev görmek, rüya sahibinin aile hayatında mutluluk ve huzur yakalayacağına, sıcak ve sağlıklı bir yuvası olacağına işaret eder. Aile birliği içinde uzun ve sağlıklı bir ömür geçireceğine yorumlanır.


Rüyada boş beyaz ev görmek, aşk hayatının yoluna gireceğine tabir edilir. Ün, servet ve kazançlı girişimleri olacağına işarettir. Ticaretle uğraşan sıkıntı yaşayan kişilerin kazançlarının artacağına, maaşlı çalışanların yükseleceğine ve cömert yardım sever insanlarla karşılaşılacağına yorumlanır. Bir diğer yorumcuya göre de; yoksulluk yaşanacağına, sıkıntıya düşüleceğine, sağlığının bozulacağına ve bunun gibi birçok üzücü durumla karşılaşılacağını işaret eder.


Rüyada görülen evi beyaza boyamak, rüyayı gören kişinin yaşadığı içsel değişimi gösterir. Yaşamın neşe ile dolacağına ve güzelleşeceğine yorumlanır. Rüyada beyaz bir ev yaptığını görmek, bekar ise evleneceğine işaret eder. Yapılan ev eğer farklı bir şehirde olursa o şehirde evlenip yaşayacağını gösterir.


Rüyada beyaz bir eve taşındığını görmek
, rüya sahibinin içindeki değişim arzusunu gösterir. Aynı zamanda seyahati de simgeler. Uzun süren işin ya da ilişkinin sonlanacağına ancak bunun olumlu bir gelişme olacağına yorumlanır.
devamını oku...

Rüyada Beyaz Koyun Görmek

Rüyada Beyaz Koyun GörmekRüyada Beyaz Koyun Görmek, rüyayı gören kimsenin saygınlık ve itibar kazanacağına asil kişilerle birlikte olarak mutlu ve iyi bir hayat süreceğine işaret etmektedir. Bazı rüya yorumcularına göre rüyasında beyaz koyun gören kişinin liderlik vasfı olan kişiler için yönetici olacağına, makam ve mevkii sahibi olarak insanlar tarafından takdir göreceğine yorumlanmaktadır. Gerçek hayatında sıkıntı gören kimselerin dertlerinden kurtularak feraha ve mutluluğa erişeceklerine delalet etmektedir.

Rüyada beyaz koyun kestiğini gören kimseler için, bir topluluk içinde önder olarak güzel bir isme kavuşacakları müjdelenmektedir. Aynı zamanda bu rüyayı gören kimselerin müşrikler karşısında zafer kazanacağı anlamı taşımaktadır. Gayri Müslimlerle savaş halinde olan toplulukların sıkıntılarından kısa sürede kurtulacakları işareti verilmektedir. Dini bütün kişiler girdikleri savaşlarda mutlak zafere ulaşacaklardır.

Rüyasında beyaz koyunun postunu gören kişi için hiç ummadığı yerden alacağı mal ve para karşılığında gelir elde edeceği müjdelenmektedir. Diğer bir yorum olarak kişinin asalet, saygınlık ve yaşanacak güzellikleri her anlamda başarılı olarak isteklerine bir bir kavuşacakları işaret edilmektedir.


Rüyasında beyaz koyun sürüsü gören kimseler için hayırlı ve inançlı bir topluluk içinde bulunarak bu kimselerin feyz ve bereketinden yararlanacakları ve dolu dolu insan olacakları tabir edilmektedir. Beyaz koyun sürüsü gören kişiler için günahlarından tövbe ederek, selamete ermeye ve sıkıntıdan sonra ferahlayarak rahatlamayı da simgelemektedir.

Rüyasında sahip olduğu beyaz bir koyunun kaybolduğunu gören kimse çalışanlar için iş hayatında itibarını kaybederek bazı zararlara uğrayacakları tabir edilmektedir. Bazen de kişinin başa geleceği sıkıntıları ifade ederken kaybolan koyunu sonradan bulan kişiler için çektiği sıkıntılardan kurtulacakları ve feraha erecekleri bildirilmektedir. Diğer taraftan evliler için kişinin eşiyle yaşayacağı tatsız bir olayın ardından tekrar feraha ereceği ifade edilmektedir.
devamını oku...

Rüyada Beyaz Kar Görmek

Rüyada Beyaz Kar Görmek, eğer rüyanın görüldüğü mevsim kış ayları değilse bu rüya pek hayırlı sayılmamaktadır. Mevsiminde görülen kar ise hayırla yorumlanır. Kış aylarında görülen kar sağlıklı yaşama, bol bereketli kazanca, sevince, bolluğa, iyi haberlere ve başarıya yorumlanır. Rüyasında beyaz kar gören kişi eğer hastaysa hastalığından kurtulur ve sıhhat bulur. Rüyasında beyaz kar gören kişi eğer bu rüyasını kış mevsimi dışında yani yaz ayların içerisinde görmüşse bu rüya kendisi için, hastalık, işlerin ters gitmesi ve sıkıntılı bir dönem ile karşılaşacağının habercisi olarak yorumlanmıştır. Bir kimse rüyasında ilkbahar aylarında beyaz kar yağdığını görse, yeni haberler alacağına ve bolluk bereket dolu günlerin yakın olduğuna yorumlanır. Rüyada görülen beyaz karla ateşin yan yana olması ise kişinin aşk hayatını işaret etmektedir. Bir kişi rüyasında lapa lapa kar yağdığını görse gerçek hayatında bereketle bollukla karşılaşır.

Bir kimse rüyasında beyaz kar üzerinde yürüdüğünü görmüş ise dünya hayatında menfaat ile karşılaşacağına ve işlerinin istediği gibi ilerleyeceğine delalet eder. Rüyasında beyaz karın içerisinde sevinç ve neşe içerisinde yuvarlandığını gören kişinin gerçek hayatında da tıpkı rüyasında olduğu gibi gelen haberler ile sevinip neşeleneceği ne ve sevineceğine delalet eder. Rüyasında beyaz kar alıp sattığını gören kişiler için rüyaları, hastalıklarından kurtulacaklarına şifa bulacaklarına ve güzel günlerin kendilerini beklediğine yorumlanmıştır. Rüyada kış mevsiminde görülen kar maddi anlamda feraha ve bol kazanca yorumlanmıştır. Rüyasında mevsiminde görülen kar düşmanlıkların sona ereceğine, düşmanın alt edileceğine ve huzurun pek yakın olduğuna delalet eder.Bir kimse rüyasında beyaz kar üzerinde uyuduğunu görse, dünya hayatında başına gelecek bir olaydan dolayı hapsedileceği ne yorumlanmıştır. Yaz mevsiminde rüyada beyaz kar gören ve bu karın soğuğunun kendisini üşüttüğünü gören kişi için rüyası, kıtlık, fakirlik ve sıkıntılı dönem ile karşılık bulmaktadır. Bir kimse rüyasında ekinlerin ve kurumuş toprağın üzerine beyaz kar yağdığını görse görmüş olduğu o bölgelere yağmur yağacağının habercisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyada görülen beyaz kar eğer odanın, hücrenin ve dar alanların içerisine yağmış ise, rüya sahibi için bu rüyası pek hayırlı sayılmaz. Rüyada sadece dar alanlara yağan beyaz kar, bela, musibet, bozgunluk ve kötü işlerle karşılık bulmaktadır
devamını oku...

Rüyada Beyaz Araba Görmek Araba Almak

Rüyada beyaz araba görmek, rüya sahibi için iş ve sosyal yaşamındaki sıkıntılı dönemlerin ardından, huzurlu bir yaşama adım atmaya, bu kötü dönemde yaşadığı stres nedeniyle üzerindeki yorgunluğu atmak için, uzun bir tatil ihtiyacının olduğuna yorumlanır. Bu kişiler iş yaşamının bitiminden sonra, emekliliklerini huzur içinde geçirecek, kendisine böyle bir ortamı zamanında oluşturacaktır. Beyaz arabanın kullanılması halinde, rüya sahibinin yaşamında dinginliğe ihtiyacı olduğu, sakinleşmek ve yaşadığı sorunlardan kurtulmak istemesine yorumlanır. Kişi bununla içinde yaşattığı duygularını daha kolay dizginleyecektir. Eğer arabayı kullanırken, herhangi bir zorluk çekmezse istediği sıkıntılı durumlardan daha kolay kurtulacaktır. Beyaz arabayı kullanırken yaşadığı zorluklar aynı şekilde yaşamına yansıyacaktır. Sıkıntılardan kurtulmak için, daha fazla çaba sarf etmesine ihtiyacı vardır.  


Rüyada beyaz araba aldığını gören kişiler, iş ve sosyal yaşamlarındaki sıkıntı ve zorlukları aşmak için, fazla zorlanmayacaktır. Yaşamında rahatlayacak, dertlerini ve sıkıntılarını arkasına atacaktır. Bu kişiler zamanlarını çok iyi değerlendirmekte, atacağı adımları bilinçli olarak atmaktadır. Uzun zamandır bekledikleri, özlem duydukları huzura çok kısa sürede kavuşacaklardır. Mutlu olmanın onlarında hakkı olduğuna, huzuru yakalayacaklarına inanmalıdırlar.  


Rüyada beyaz arabaya bindiğini görmek, rüya sahibinin iyi ve hoşgörülü olması nedeniyle çevresindeki kişiler tarafından çok sevildiğine, etrafında saygı duyulan birisi olduğuna işaret eder. Saygın bir kişi olduğundan, her söylediği dinlenmekte, verdiği öneriler uygulanmaktadır. Bu itibarı kaybetmemek için, kişinin gerçek yaşamındaki dostlarına, sevdiklerine önem vermeye devam etmesi, sahip olduğu meziyetleri koruması gerekir. Beyaz arabayı süren kişi, iş yaşamında olsun, aile yaşamında olsun çok iyi yatırımlar, yerinde atılımlar yapacaktır. Bu sayede yaşamında daha güzel gelişmeler olacak, maddi ve manevi açıdan zorluk çekmeden yaşam düzenini kuracaktır. Beyaz arabayı hediye olarak aldığını gören kişiler, yaşamlarındaki hayırlı gelişmelere hazırlıklı olmalıdır. İş yaşamlarındaki ilerlemeden sonra, belki de yaşadığı şehri değil, ülkeyi de değiştirebilir. Bundan sonra kişinin yaşamında hiç ummadığı değişimler olacaktır.
devamını oku...

Rüyada Beyaz Saç Görmek Saç Beyazlaması

Rüyada beyaz saç görmek, son zamanlarda geçirmiş olduğunuz zorlu anların son bulması için birçok kişiden yardım istemiş olsanız bile, şehir değişikliği yapmanız sonucunda bütün sıkıntılarınızın bir anda biterek, daha huzurlu bir hayatınızın olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Hayatınızda bulunan zorluklara eşinizle birlikte her daim göğüs gerdiniz. Geçirdiğiniz sıkıntılı zamanların üzerine bir de, maddi zorluklar eklenince bu sıkıntılarınız resmen iki kat artmasına neden oldu. Yeni yerleştiğiniz şehirde çok huzurlu olacağınızdan, çok kısa sürede borçlarınızı da kapatarak daha rahat bir yaşam süreceksiniz. Eski yaşadığınız yerde insanlardan yardım istediğiniz zaman, size yardım edeceklerini söyleyip umursamayan insanlara karşı çok kırılacaksınız. Bu yeni taşındığınız yer size çok uğurlu gelecek. Çocuklarınızın okuması, iyi bir iş kurması için de elinizden geleni yapacaksınız.

 Rüyada kendi saçlarınızı beyazlamış olarak görüyorsanız, aile yaşantınızda çok büyük sıkıntılar geçirdiğiniz eşinizle sürekli olarak tartışıp zor günleri yaşadığınızdan dolayı çok mutsuzsunuz. İşyerinden çıktığınız zaman evinize gelmemek adına bir sürü bahaneler arıyorsunuz. Eşinizin üzerinize çok gelmesi, çocuklarınızın tam ergen olduğundan sizin sözünüzü dinlememeleri sıkıntılı zamanları size geçirtip bunalıyorsunuz. Böylesi bir durumda haliyle işyerinize gerekli ilgiyi gösteremiyor, işinizde eski başarılı günlerinizin yerini tamamen başarısız olduğunuz zamanlara bıraktı. Bu durum haliyle maddi kazancınızı çok derinden etkilediğinden, evinizde olan tartışmaların nedeni artık maddi kazancınızın az olması olacaktır. Bu durumu düzeltebilmek adına araya birçok insanı koyup, yuvanızı kurtarmak adına her türlü yola başvuracaksınız. Bu sadece sizin gayretinizle olmayacak, eşinizin de gayret göstermesi gerekmektedir.

  Rüyada beyaz saç görmek, hayatınızda ki bazı insanların sizin bulunduğunuz konum bakımından sizi çok kıskandıkları, sizin yerinizde olabilmek adına çok çabalamalarına rağmen bir türlü o mevkiye ulaşamıyorlar. Sizin kıvrak zekanız sayesinde ulaşabildiğiniz bu konumu elde tutabilmek için çok çabalamanız gerekiyor. Katılacağınız bir toplantıda sizin olumsuz bir hareketiniz sonucunda, insanların sürekli olarak sizin bu olumsuz hareketiniz hakkında konuşarak dedikodu yapmaları zor günler geçirmenize neden olacaktı. Sizin ayağınızı kaydırmak isteyen insanların, bu olaylar sonucunda şikayet ederek hakkınızda soruşturma açılmasına neden olacaktır. Yerinizi kaybetmemek adına mutlaka artık çok dikkatli davranarak, önlemler almanız gerekiyor. İnsanların sizi eleştirmelerine neden olacak, herhangi bir tutum içerisine asla girmemeniz gerekiyor.

 Rüyada beyazlamış saçlarınızı kestirdiğinizi görüyorsanız, çok zor bir süreçten geçtiğinizden sizi zor zamanları beklediğinden sıkıntılı süreçleri atlatabilmek istiyorsanız, çok dikkatli davranarak önlemler almanız gerekiyor. Bu durum sizin aile yaşantınızla alakalı olabileceği gibi, işinizle ilgili birçok sorunlarında olabileceğinden çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Herhangi bir negatif olay yaşadığınızda hemen psikolojinizi çok derinden etkileyip sizin depresyona girmenize neden oluyor. Daha dikkatli davranmanız ve önceden önlem alırsanız herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadan hayatınıza devam edersiniz.


 Rüyada beyaz saç görmek, saçlarınızın uzadığını sizin yapı gereği çok sinirli olmanız çevrenizdeki insanların hakkınızda olumsuz düşüncelere kapılmanıza neden oluyor. Herhangi bir olay karşısında biraz daha uysal davranıp, sakin olmanız çevrenizde bulunan insanların daha rahat olmalarına neden olacağından, iş yerinizde çalışanlarınızın daha verimli olmasını istiyorsanız bu kadar sinirli olmamalısınız.
devamını oku...

Rüyada Beyaz Dut Görmek Yemek

Rüyada Beyaz Dut Görmek ile alakalı tabir edilmiş pek çok yorum bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken konu dut eğer mevsiminde görülmüşse hayırlı ve bol kazançlı işler yapılacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında olgunlaşmış beyaz dut gören kimse için önündeki zaman diliminde bir sıkıntıya, buhrana düşeceği, kedere düşeceği anlamları çıkmaktadır. Diğer yandan beklediğiniz, istediğiniz kısmetlerin karşınızda ummadığınız anda çıkacağı tabirleri de bulunmaktadır. Ancak bu görülen beyaz dut olgunlaşmamışsa ve zamanı değilse duygusal hayatınızda ve ailevi hayatınızda sevdiğiniz kişi tarafından verdiğiniz değere karşılık değil de beklemeden kalbinizin kırılacağı haberler almanıza işaret etmektedir. Bu haberler geçici değil hayatınızı oldukça etkileyecek ve sizi sıkıntıya düşürecek haberler de olabilmektedir.

Rüyada görülen beyaz dutun rengi hafif sarıya çalışıyorsa rüyayı gören kişinin hastalığa düşeceği anlamı çıkmaktadır. Bazı rüya yorumlarına göre ise rüya sahibinin eli açık birisi tarafından hayır ve menfaat görmesiyle açıklanmaktadır.

Rüyasında beyaz dut görüp bu dutu yemekten vazgeçen kişi için önüne gelen kısmeti teperek şansızlıkla geri iteceğine işarettir. Ancak beyaz dut yemekten vazgeçtikten sonra geri yediğini gören kimse için geri teptiği kısmetin bir zaman sonra tekrar ayağına geleceğine işarettir.


Rüyasında kuru beyaz dut gören kimse için iş hayatında bol kazançlı günlerin rüya sahibini beklediğine işarettir. Rüyasında beyaz dutları bir tepsiye topladığını gören kişi için de malına mal ekleyeceği ve kazancını arttıracağına delalet etmektedir. Diğer yandan rüyasında topladığı tepsiden dutları bir başkasına verdiğini gören kişi için parasını eşine dostuna vereceği tabir edilmektedir.

Rüyasında bembeyaz dut ağacını kesen kimse için, sevdiklerinden ayrılacağına gittiği yerden hasret çekerken bir yandan da elde ettiği kazancın azalmaya başlayacağına tabir edilmektedir.
devamını oku...

Rüyada Beyaz Üzüm Görmek Yemek

Rüyada Beyaz Üzüm Görmek, devamı gelecek olan toplu rızka, dostluk ve güçlü muhabbete işaret eder. Mevsiminde görülen beyaz üzüm gelecek ucuzluğa ve bol geçime, mevsimi dışında görülen beyaz üzüm vaktinden önce erişilecek hayra işarettir. Yerden bir salkım beyaz üzüm almak bir kadın tarafından toplu mala kavuşmaya, hayır ve şifaya, Üzümün beyazı gündüze işaret eder. Rüyada beyaz üzüm görmek bir işten bol miktarda para kazanılacağını işaret eder. Beyaz üzüm iyi olaylara ve şifaya yorumlanır. Rüyada beyaz üzüm görmek veya yediğini görmek, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz anlamına gelir. Mevsiminde görülen beyaz üzüm mal ve paradır. Eğer üzüm ekşi ise kısmete haram karışmış demektir. Mevsiminde taze beyaz üzüm çok hayırlıdır. Rüyasında beyaz üzümleri bir yere serip kurutan biri, yaşlılığında da darlık çekmeyecek, hatta zengin olacaktır.


Rüyada beyaz üzüm görmek rüyaların en iyisidir. Üzüm, bol kısmete,mala ve mülke de yorumlanır. Üzüm salkımları kısmet ve geçimin bolluğuna, dünya ve ahiret işlerinin yolunda gittiğine, beyaz üzüm mutlu bir aile hayatına işarettir. Mevsiminde görülen üzüm rahat ve mutlu bir hayata, mevsimi dışında görülen üzüm ise sıkıntıya işaret eder. Bir bağdan kendi eliyle beyaz üzüm topladığını görmek, hayatta bütün isteklerini elde edeceğine yorumlanır. Beyaz üzüm sıkıp suyunu çıkardığını görmek, borçları varsa kurtulacağına, hastası varsa şifa bulacağına delildir. Üzüm suyu içmek ise uzun bir ömre işarettir. Rüyada beyaz üzüm görmek hayır ve helal mal demektir. Vaktinde beyaz üzüm yediğini görmek nimet, menfaat ve umduğu şeyin ele geçeceğine işarettir. Beyaz üzümü yemek zorlukla ele geçecek mala işaret eder.


Beyaz üzümü sıkarak suyunu içtiğini görmek zalim bir devlet adamına hizmet edeceğine işarettir. Bir asmadan beyaz üzüm topladığını görmek rızk için yaptığı bütün çabalarının boşa geçeceğine işaret eder. Ne renkte olursa olsun, kuru üzüm görmek hayır ve bereket işaretidir. Bir başka rivayete göre de; Rüyada görülen beyaz üzüm, güzel bir rızk demektir. Üzüm devam eden toplu ve geniş bir rızıktır. Mevsiminde beyaz üzüm görmek dünyada meydana gelen ucuzluğa ve bol bir maddiyata işarettir. Mevsiminin dışında beyaz üzüm görmek, rüya sahibinin vaktinden önce erişeceği hayırdır. Bazen de bu, vaktinden önce elde edeceği haram bir şey demektir .Rüyada yerden bir salkım üzüm aldığını gören kimse, bir kadın tarafından toplu bir mala sahip olur. Beyaz üzüm, sırf hayır ve şifadır.  Bazı tabirciler üzümün azında da çoğunda da üzüntü ve keder vardır, derler. Yere düşmüş üzümü kaldırmak az bir menfaattir. Rüyada yerden bir beyaz üzüm kaldırdığını ve çekirdeğini alıp üzümü tekrar yere attığını gören kişi ,eşiyle tartışır ve sıkıntı yaşar. Mevsiminde görülen üzüm, hayırdır ve kadınlardan veya onlar vasıtasıyla elde edilecek menfaate yorumlanır
devamını oku...

Rüyada Beyaz Ayakkabı Giymek Görmek

Rüyada Beyaz Ayakkabı Giymek, rüyasını gören kimseler için şanssızlık olarak değerlendirilir ve rüyayı gören kimsenin zorluklarla ve engellerle karşılaşarak iş hayatında başarının düşmesine neden olacaktır. Rüyayı gören kimsenin yaşadığı düşüş onun tüm hayatını etkileyeceğinden bu işaret dikkate alınarak üzerine düşünülmelidir. Kimi rüya tabirlerinde rüyada beyaz ayakkabı giymek borçlanmaya, geçim sıkıntısı içine düşmeye, hayal kırıklığına uğramaya ve hastalanmaya da işaret etmektedir.

Rüyasında beyaz ayakkabı giydiğini gören kimseler genel olarak umutsuzluğa kapılarak yaşamdan elini ayağını çekmiş, düşünceli, üzgün ve mutsuz olacak kimselerin göreceği rüya çeşitlerindendir.

Kişinin kendisinin beyaz ayakkabı giydiğini gören kimseler için düşünmeden atacağı adımlar sonunda büyük zarar uğrayacakları ve başları ağrıyarak, gelirleri eksilecek ve dolayısıyla moral ve motivasyonları sürekli düşecektir.

Rüyada gördüğü ayakkabının beyaz spor ayakkabı olduğunu gören kişiler rahatlık, ferahlık ve gönül hoşluğu içinde olarak kendini kötü hissettirecek tüm sıkıntılardan kurtulacakları işaret edilmektedir. Böylece hem bedenini


Rüyasında beyaz topuklu ayakkabı giydiğini gören kimseler için kişinin dış görünüşe, süse, bakıma ve estetiğe oldukça önem verdiği söylenmektedir. Rüya sahibi için kendine olan saygı ve sevgisi sayesinde özgüvenli bir şekilde kendine bakıyor anlamı çıkmaktadır.

Rüyasında beyaz normal gündelik ayakkabı gören kimseler içinde pek olumlu yorumlar bulunmamaktadır. İleride yaşayacağı sağlık sorunlarını ve kötü günlerin yaklaşacağı işaret edilmektedir. Rüya sahibi hiç beklemediği kişilerden kötü sözler işitebilir, tatsız durumlar yaşayabilir ve bunun neticesinde hastalanacağı bildirilmektedir.

Rüyasında beyaz ayakkabı satın aldığını gören kimseler için hayra kavuşacakları yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin işlerinin açılacağı, hedeflerinin gerçekleşerek umut bağladığı meselelerin kendisine mutluluk ve başarı getireceğine alamet etmektedir.

Rüyasında beyaz ayakkabı yıkadığını gören kimse için iş hayatında bulunduğu noktanın kendisini tatmin etmediği ve daha iyi seviyelere gelmek için çabaladığı tabir edilmektedir
devamını oku...

rüyada beyaz elbise giymek


Rüyada Beyaz Elbise Görmek
, rüya sahibi için çok hayırlı yorumlanmaktadır. Rüyasında beyaz bir elbise gören kişinin iş hayatında gerçekleştirecek olduğu yeniliklerle yorumlanmaktadır. Bu rüyayı gören kişi iş hayatında attığı her adım kendinin bile beklemediği kadar güzel sonuçlanacağına, başarılı günlerin yakın olduğuna, yapacak olduğu projelerde çevresi de olmak üzere her kez den taktir toplayacağına delalet eder. Rüyada görülen beyaz elbise, kimi tabirciler tarafından sağlıkla yorumlanmıştır. Bu rüyanın sahibi hasta birisi ise kişi şifa bulacağına, rahatsızlığı yok ise sağlığının devamlı olacağına delalet eder. Rüyada görülen beyaz elbise, kişinin saf niyeti ile karşılık bulmaktadır. Bir kimse kendi üzerinde beyaz bir elbise görse, kendi ruhunun temiz olaması ile yorumlanmıştır.


Rüyada Beyaz Elbise Giymek


Rüyada beyaz elbise görmek gibi giymekte hayırlı yorumlanmaktadır. Bir kimse rüyasında beyaz elbise giydiğini görse bu rüyanın sahibi bekarsa kendisi için rüyası kısmetle karşılık bulmaktadır. Bu rüyayı gören kimse kendi çevresinden biri ile evleneceğine delalet eder. Bu rüyanın sahibi evli ise kendisi için rüyasının tabiri yakın zamanda evlat sahibi olacağına delalet eder. Rüyada görülen beyaz elbise, bolluk ve bereket dolu günlerin yakın olduğunun habercisidir. Rüyasında beyaz elbise giymiş bir kadın gören kimsenin rüyası, kendisi için aşka ve huzur dolu bir ilişkiye işaret eder. eğer bu kimse sevdiği halde sevdiğine içini açamamış ise pek yakın bir zamanda sevdiğine açılacağına işaret eder.


rüyada beyaz elbise giyen kadın görmek rüyada beyaz elbise giymek rüyada beyaz giysili birini görmek rüyada birini beyazlar içinde görmek rüyada beyaz elbiseli adam görmek 


Rüyada Beyaz Elbise Satın Aldığını Görmek


Rüyada satın alınan beyaz elbise kişinin iş hayatında olacak gelişmelerin müjdecisidir. Bu rüyayı gören kişi, başladığı ya da başlamayı planladığı işlerde büyük başarıya ulaşacağına, yatırımlarının kendisi için karlı olacağına, işlerini geliştirmesinde kendisine çok yardımcı olacak kapıların açılacağına delalet eder. Rüyada beyaz elbise satın almak diğer tabirlerde olduğu gibi, sağlık, şifa, bereket, müjdeli haber, bol kazançla karşılık bulmaktadır.Bir kimse rüyasında kendisine tanıdığı ya da tanımadığı biri tarafından beyaz bir elbise hediye edildiğini görse, dünya hayatında çok çalışmadan, kendiliğinden gelişen olaylarla gelecek helal kazancı işaret etmektedir. Rüyasında tanıdığı yada tanımadığı birisine beyaz renkte elbise hediye ettiğini gören kimsenin rüyası ise, hastanede ya da evinde hasta yatağında yatan bir kimseden alınacak güzel haberin habercisidir. Yine bu rüyayı gören kimsenin ilerleyen günlerde alacağı güzel ve sevinçli bir haberin işaretidir.


devamını oku...

Rüyada Görkemli Bir Düğün Görmek

Rüyada Görkemli Bir Düğün Görmek BöyIe bir rüya çoğu aIim tarafından hayırIı bir şekiIde yoruImaz. GeneIIikIe sıkıntı, geIecek beIa, musibet veya günah işIemeye işaret eden bir rüyadır. SürekIi insanIarın oynadığı, pırıI pırıI ışıkIarın yandığı bir düğün bazen de kişinin gösterişi sevdiğinin ve kibirIi bir kimse oIduğunun göstergesidir. Düğünde ne kadar çok şatafat ve şaşaa varsa o kimse de gerçek hayatta o miktarda kibirIi ve insanIarı küçük gören bir karaktere sahiptir.
devamını oku...

Rüyada Düğün Yemeği Görmek

Rüyada Düğün Yemeği Görmek Rüyanızda düğün yemeğine davet ediImiş veya düğün yemeği tertip etmişseniz, sıkıntıIı günIeri arkada bırakacağınıza deIaIet eder. Eğer kederIi bir dönemdeyseniz, içiniz rahat edebiIir çünkü mutIuIuk çok yakında kapınızda beIirecek! Bir diğer taraftan düğün yemeği vermeniz, dost ve yakınIarınızın işIerinde onIara yardım edeceğiniz ve faydanızın dokunacağı şekIinde de yorumIanmaktadır.
devamını oku...

Rüyada Anneyi Öldürmek Annemi Öldürdüm

Rüyada anneyi öldürmek

Rüyada anneyi öldürmek rüya sahibinin annesi tarafından beddua aldığına işaret eder. Rüya sahibi iş hayatında yanlış yollara sapmış olarak kabul edilir. Hileye ve haram yola giren kişi etrafındaki tüm yakınları tarafından kınanır.

 Rüyayı gören kişi ekonomik olarak rahatlamak amacıyla bir iş kurabilir. Ancak bu işte beklediği gibi hayırlı bir şekilde devam etmez. Rüya sahibinin parasının içerisine haram para karıştığı gibi yaptığı davranışlarla bazı insanlara kötülüklerde de bulunmuş olur.

Rüya sahibi bilerek yada bilmeyerek bazı insanlara zarar verecek ve zararın karşılığını huzurunu yitirerek, saygınlığını tüketerek, parasını kaybederek ödeyecektir. Rüya sahibi annesi ile arasını düzeltip onu dinlemeyerek yanlış yollara sapmış ve kendine etmiştir.

Rüyada anneyi öldürmek rüya sahibinin kötü işler yaptığına, yanlış insanların yanında olduğuna işarettir. Rüyada anneyi öldürmek bazı yorumculara göre rüyayı gören kişinin kendi elleriyle sağlığını bozması anlamına gelmektedir.

Rüya sahibi ciddi bir hastalığa yakalanabilir. Annesinin rızasını almadan bir evlilik gerçekleştirmiş olabilir veya gerçekleştirecektir. Bu yaşananlar kişiyi ruhen çok yıpratacak ve kişiye zarar verecektir
devamını oku...

Rüyada Arkadaşını Hamile Görmek

Rüyada Arkadaşını Hamile Görmek Arkadaşınızın yakın zamanda güzeI bir döneme gireceğini ve sorunIarından kurtuIacağına işarettir. GeIir artışı yaşaması ve statüsünün yükseIecek oIması, çok daha mutIu oImasına ve varsa, sağIık sorunIarının ortadan kaImasına yardımcı oIacaktır. Bu durum aiIesinde de oIumIu geIişmeIeri ortaya çıkaracaktır.
devamını oku...

Rüyada Bekar Birini HamiIe Görmek

Rüyada Bekar Birini HamiIe Görmek BekIenmeyen ve umuImayan anIarda geIecek oIan maddi geIiri simgeIer. Umudun kesiImiş oIduğu bu paranın bir aIacakIa iIgiIi oIması da muhtemeIdir. Bir konuda başarı kazanmak ve takdir görmek de bu rüyanın sonuçIarı arasında buIunur. Bu kişi sizin tarafınızdan biIinen, tanınan birisiyse ona sağIayacak oIduğunuz katkı da simgeIenir. Tanımadığınız kişi oIması durumunda ise size veriIecek destek semboIize ediIir. Bu destek maddi ve başarı konusunda oIabiIir.
devamını oku...

Rüyada Çıkma TekIifi AImak

Rüyada Çıkma TekIifi AImak

Rüyada çıkma tekIifi aImak, kişinin yeni bir aşk macerasına başIamasına, yakın zamanda bir gönüI iIişkisine ve özeIIikIe bekarIar için evIiIiğe yorumIanır. Çıkma tekIifi, sizi seven ve bunu söyIeyemeyen bir adamın varIığına işarettir. Sizin de hoşIandığınız bu kişi yakında size karşı oIan duyguIarını açıkIar. Bazen de bu rüya evIiIer için eşi iIe muhabbetine deIaIettir.

Rüyada Birisi İIe Çıkmak

Rüyada birisi iIe çıkan gerçek hayatta da kendisine bir sevgiIi buIur veya çok hoşIandığı birisinden oIumIu bir sonuç aIır. Bu rüya özeIIikIe yaInız yaşayan ve hayatında birisinin oImasını isteyenIer için hayırIara vesiIedir. Yakında her şeyiyIe tam istediğiniz gibi birisini buIacağınıza ve onunIa çok güzeI bir hayat kuracağınıza işaret oIan bu rüya bazen de, uzun süredir sevdiğiniz bir kadına çıkma tekIifte buIunacağınıza deIaIet eder.

Rüyada Çıktığı Kişi İIe AyrıImak

Rüyada çıktığı kişi iIe ayrıIdığını görenin, kız veya erkek arkadaşı iIe oIan muhabbeti artar ve birbirIerine daha da bağIanırIar. Bu rüya sevdiğiniz kişi iIe yakında işi resmiyete bağIayacağınıza, birIikte çok mutIu oImaya, evIi kişiIer için bu rüya aiIe bağIarının güçIenmesine ve eşIer arasındaki sevgi saygının artmasına işarettir.

Rüyada Çıkma TekIifine OIumIu Yanıt AImak


Rüyasında çıkma tekIifi eden ve buna oIumIu yanıt aIan kişinin başIadığı işIeri yoIunda gider ve en kısa zamanda çok iyi bir kazanç sağIar.
devamını oku...

Rüyada Çıkma TekIifi Etmek

Rüyada Çıkma TekIifi AImak

Rüyada çıkma tekIifi aImak, kişinin yeni bir aşk macerasına başIamasına, yakın zamanda bir gönüI iIişkisine ve özeIIikIe bekarIar için evIiIiğe yorumIanır. Çıkma tekIifi, sizi seven ve bunu söyIeyemeyen bir adamın varIığına işarettir. Sizin de hoşIandığınız bu kişi yakında size karşı oIan duyguIarını açıkIar. Bazen de bu rüya evIiIer için eşi iIe muhabbetine deIaIettir.

Rüyada Çıkma TekIifi Etmek

Rüyada çıkma tekIifi eden kimse, eğer bekarsa yakında kısmeti açıIır ve çok hoşIanacağı bir kişi iIe karşıIaşır. Bu rüya evIenmeyi çok istediğinizin fakat sizin için en hayırIısını bekIemeniz gerektiğinin göstergesidir. Bazen de bu rüya, gören kişinin evIenmesine, gerçek hayatta da bir sevgiIi buImasına, aşk macerasına, yakında çok seveceği birisi iIe yeni bir hayata başIamasına işarettir.

Rüyada Birisi İIe Çıkmak

Rüyada birisi iIe çıkan gerçek hayatta da kendisine bir sevgiIi buIur veya çok hoşIandığı birisinden oIumIu bir sonuç aIır. Bu rüya özeIIikIe yaInız yaşayan ve hayatında birisinin oImasını isteyenIer için hayırIara vesiIedir. Yakında her şeyiyIe tam istediğiniz gibi birisini buIacağınıza ve onunIa çok güzeI bir hayat kuracağınıza işaret oIan bu rüya bazen de, uzun süredir sevdiğiniz bir kadına çıkma tekIifte buIunacağınıza deIaIet eder.

Rüyada Çıktığı Kişi İIe AyrıImak

Rüyada çıktığı kişi iIe ayrıIdığını görenin, kız veya erkek arkadaşı iIe oIan muhabbeti artar ve birbirIerine daha da bağIanırIar. Bu rüya sevdiğiniz kişi iIe yakında işi resmiyete bağIayacağınıza, birIikte çok mutIu oImaya, evIi kişiIer için bu rüya aiIe bağIarının güçIenmesine ve eşIer arasındaki sevgi saygının artmasına işarettir.

Rüyada Çıkma TekIifine OIumIu Yanıt AImak


Rüyasında çıkma tekIifi eden ve buna oIumIu yanıt aIan kişinin başIadığı işIeri yoIunda gider ve en kısa zamanda çok iyi bir kazanç sağIar.
devamını oku...

Rüyada Yılan Beslemek

Rüyada yılan beslemek Rüyanızda yılan beslediğinizi görmüşseniz, bu yaşamınızın herhangi bir alanında ilerleme yaşayacağınız anlamına gelir. Terfi edebilir, maaşınıza zam alabilirsiniz. Bu durum aşk yaşamınız için de yorumlanabilir. Yeni biriyle tanışabilir veya sevgilinizle ilişkinizi resmiyete dökebilirsiniz.
devamını oku...

Rüyada Yılan Öldürmek Yılan Öldürdüm

Rüyada yılan öldürmek Rüyanızda bir yılan öldürürseniz, düşmanlarınızı yeneceğiniz anlamına gelir. Eğer yılandan korkmayarak ona dokunur veya onu elinize alırsanız; iş veya aşk yaşamınızda mutlu günler sizi bekliyor demektir. Rüyada yılan öldürmek çoğu zaman da evliliğe işarettir. Rüyanızda yılanı öldürüp, ardından yerden kaldırmışsanız veya yılanı parçalara ayırmışsanız; galip geldiğiniz düşmanınızın mallarını da alacağınız anlamına gelir.
devamını oku...

Rüyada uzun büyük iri yılan görmek

Rüyanızdaki yılanın çok uzun ve iri olması, sizi rahatsız eden ve size korku veren bazı şeyler olduğu şeklinde yorumlanır. Bir diğer rüya tabirine göre de aile içinden bir kişinin size beslediği düşmanlığa işaret eder. İri yılanın bir başka tabiri de, düşmanın komşularınızdan biri olduğudur. Eğer bu iri, uzun yılan rüyanızda size aitse, yakın zamanda mal ve mülk kapıları size açılacaktır. Böyle bir yılan evlat sahibi olabileceğinize de delalet etmektedir.
devamını oku...

Rüyada Hamur Yapmak

Rüyada Hamur Yapmak Rüyada hamur yapmak, rüya sahibinin, aile hayatında uzun zamandan beri görmek istediği ve çok sevdiği bir kişinin, evine misafirliğe geleceğine ve rüyayı gören kişinin bu duruma çok sevineceğine delalet edilir. Aynı zamanda, yapılan işlerde ve ortaya konan çalışmalarda başka birinden destek alınmadan her şeyin rüya sahibi tarafından yapılacağına işaret edilir.
devamını oku...

rüyada ekmek yapıldığını görmek

Rüyada Ekmek Yapmak ve Yemek

Gelecek için çalışmaya, sabır gerektirecek işlere atılmaya ve kazancını ve mahsulünü ileride en iyi şekilde toplamaya işaret eder. Rüyada sacda ekmek yapmak ve yemek, tarımdan, ziraattan ya da çiftçilikten kazanılacak gelir demektir. Örnek vermek gerekirse miras olarak köyde kalan toprakları satarak ya da o toprakları ekip biçerek kazanç sağlamak şeklinde örneklendirilebilir. Rüyada evde ekmek yapmak ve yemek, aile bireylerinden habersiz ya da onların önerilerine ve onayına başvurmadan hiçbir iş yapmamaya, deyim yerindeyse anca beraber kanca beraber mantığıyla yaşamaya yorulur. Rüyada tandırda ekmek yapıp yemek, gelenek eve göreneklere bağlılık, büyüklere karşı saygı, küçüklere de sevgi göstermek demektir.

Rüyada Büyük Ekmek Yapmak

İş kurmak ve insanlar için iş, aş ve gelir imkanı yaratmak demektir. Rüyayı gören kişinin hem kendisinin hem de başkalarının kazanması ve nasiplenmesi için bir ekmek teknesi kuracağına bu girişiminin de hayatta yapabileceği en faydalı ve en doğru iş olacağına işaret eder. Rüyada büyük ekmek yapmak ve tek başına yemek, bitmeyecek bir zenginliğe sahip olmaktır. Rüyada büyük ekmek yapmak ve çok kişiyle yemek, kişinin bölüşmeye çok değer verdiğine ve bölüştükçe daha çoğalacağına inanarak yaşadığına bu sayede pek çok kimseye de şifa olduğuna alamet eder.

Rüyada Fırında Ekmek Yapmak

Yeteneği ve bilgisi doğrultusunda bir iş bulmaya bu sayede o işte tutunmaya, başarı göstermeye ve onu en iyi şekilde ifşa etmenin mutluluğunu yaşayamaya yorulur. Rüyada fırında beyaz ekmek yapmak, insanların zevkine yönelik yani lüks tüketim olarak adlandırılan bir alanda hizmet vermeye ve o işten ekmek yemeye delalet eder. Rüyada fırında esmer ekmek, tuzsuz ekmek ya da çavdar ekmeği yapmak da deyim yerindeyse karın tokluğuna çalışarak aza tamah ve şükür etmeye işaret eder.

Rüyada Haşhaşlı Ekmek Yapmak

Ağız tadına önem vermeye, lezzetli yemekler yemekten büyük keyif duymaya ve yeni tatlar denemek konusunda tabular taşımamaya bilakis yeni lezzetlere açık olmaya alamet eder. Rüyayı göre kişinin dünya mutfağından yemekler yemeyi çok sevdiğine ve bunları misafirleri için evde de denediğine yorulur. Rüyada haşhaşlı ekmek yapmak ve yemek, eğlenceye yönelik yapılacak bir faaliyetten istenilen oranda keyif duymak demektir. Rüyada haşhaşlı ekmek yapmak ve insanlara ikram etmek de kişinin maddi gücünün yerinde olması sayesinde kendisinde olduğu halde başkalarında olmayan bir şeyi onlarla paylaşması anlamına gelir.

Rüyada İnce Ekmek Yapmak

Özenli bir kimse olmak demektir. İncelik, yetenek ve özellikle de el becerisi gerektirecek işlere girme konusunda yetkin olmaya ve işine de çok özen gösterip saygı duymaya yorulur. Rüyada ince yufka ekmeği yapmak, mütevazı bir karaktere sahip olmaya, kusursuz işler başarmaya buna rağmen yine de tevazu göstermeyi bilmeye delalet eder. Rüyada ince lavaş ekmeği yapmak, başarı elde etmek ve çalışmalarını daha kaliteli ve doğru şekilde sürdürmektir.

Rüyada İçli Ekmek Yapmak

Zor işlerin altından layığıyla kalkmaya alamet eder. Herkesin yapamayacağı yani yaratıcılık, enerji ve kıvrak zeka gerektiren alanlarda faaliyet göstermek ve üstesinden de gelmeyi becermektir. Rüyada içli ekmek yapmak ve yemek, kişinin diploması olan alanda yaptıklarını beğenmesine ve bu konuda öz güven sahibi olmasına yorulur. Rüyada içli ekmek yapmak ve dağıtmak, insanlar tarafından tebrik edilmeye vesile olacak atılımlar gerçekleştirileceği anlamına gelir. Rüyada içli ekmek yapamamak yani içli ekmek yapmaya yeltendiği halde kıvamını tutturamamak ve yapamamak, bir işi deneme ve yanılma yoluyla anlamaya ve o konuda kendini sınamaya delalet eder. Bu tavır kişinin kendini bilen kimse olmasından kaynaklanır ve yapamayacağı şeylere karşı haddini bildiğini gösterir.
devamını oku...

Rüyada Taze Sıcak Ekmek Görmek Yemek

Rüyada Ekmek Yapmak

Rüyada ekmek yapmak ve pişirmek heIaI kazanca ve güzeI yaşantıya deIaIet eder. Eğer yapıIan ekmek beyaz ise maddi kazancın artması ve sürekIi yukarıya doğru bir yükseImeden bahsediIecektir. Bu ekmeği etrafınızdaki kişiIer iIe payIaşıyorsanız. İnsanIar iIe iyi geçindiğiniz ve başarıIı bir amir oIacağınız mamasına geImektedir. Eğer pişirdiğiniz ekmek siyah ise kötüIüğe işarettir. Yapacağınız bir işten zarar göreceğiniz veya harama buIaşmış oIacağınıza haber vermektedir.


Rüyada Ekmek Kızartmak

Rüyada ekmek kızartma bir insana faydaIı oImak, onu mutIu etmek ve hayır duaIarını aImak oIarak yorumIanmaktadır. Ekmek iIme, rızka, berekete işaret ettiği için ekmek kızartmak boIIuktan faydaIanmış oImak manasına da geImektedir.

Rüyada Ekmek Kesmek

Ekmek geneI itibarı iIe hayırdır. Rüyada görüIen ekmek bir isteği kısa sürede gerçekIeşeceği ve muradın oIacağı manasını ortaya çıkarmaktadır. Rüyada ekmek kesmek ise çok zor bir durumun ortadan kaIkacağı ve rahata erişiIeceğini müjdeIemektedir. Bekar birinin taze bir ekmeği kesip payIaşması ise mutIu bir birIikteIiğe atıIacak oIan adım oIarak görüImektedir.

Rüyada Ekmek Atmak

Rüyada birine ekmek attığınızı görüyorsanız yaptığınız bir yardımın karşıIığını buIduğu ve o kişinin size dua ettiği manası ortaya çıkmaktadır. Ya da yakınIarınızdan birine vermiş oIduğunuz sadaka o kişinin çok işine yaramış ve onu çok mutIu etmiştir.

Rüyada Ekmek Bölmek

Rüyada ekmek böIdüğünü gören kişi gerçek hayatında adaIetten şaşmayan ve her zaman doru yoIda oIan bir kişi oIduğu manasını ortaya çıkarmaktadır. Ekmeği aiIe fertIerinden biri için böImüş oIan kişi akraba evIiIiğini yaşayacağına yorumIanmaktadır. Eğer bayt ve küfIenmiş bir ekmek böIüştürüIüyor ise kötü işIer ve kötü oIayIarın yaşanacağına ve bağIarın kopacağına işaret ediImektedir.

devamını oku...

Rüyada Fırından Ekmek Aldığını Görmek

Rüyada Fırından Ekmek Aldığını Görmek Ekmeğin yapıIdığı fırın ve tandır gibi eIde oIunan maIIarın korunması ve bütün haIinde muhafaza ediImesi manasına geImektedir. Tandır veya fırın para sakIanan bir kasa oIarak yorumIanmaktadır. Bu sebepIe oradan çıkartıIarak veriImiş oIan ekmek kısmet ve rızık oIarak görüImektedir. Maddi yükseIişin yanında manevi bir güzeIIiğinde de ortaya çıkacağına deIaIet etmektedir. Ayrıca fırından topIu bir biçimde aIınan ekmek de uzun soIukIu saadet doIu bir yaşantının habercisidir. Fırından yanmış ekmeğin çıkması ise oIumsuz bir duruma işaret etmektedir. Yanmış ekmek görme yakınIarından birinin sana ihanet edeceğini ve teyakkuzda oIunması gerektiğini beIirtir.
devamını oku...

Rüyada Ağlayan Erkek Görmek

Rüyada Ağlayan Erkek Görmek, hiç beklenmeyen bir anda umutların yeşereceğinin, dileklerin bir ağaç misali şekillenip can bulacağının bununla birlikte gelen hafiflemenin habercisidir. Tazelenme, hayallerde kuş misali uçma anlamındadır.

Rüyasında ağlayan birini gören kişi hayatında mutluluk üstüne mutluluk yaşanacak demektir. Ağlayan kişi, kötü günlerin geride kalacağına ve yaşanan mutsuz günlerin unutulacağına alamet eder. Eğer rüyasında ağlayan birini gören rüya sahibi bekar ise aslında hayalini kurduğu düğünü hayalini kurduğu erkekle yapacak demektir.


 


Rüyasında ağlayan birini gören rüya sahibi evli ise birbirini seven iki gencin kavuşmasına vesile olacak, onları kavuşturmakla kalmayıp evlenmeleri de vesile olarak yardım edecektir anlamına gelir.
devamını oku...

Rüyada Dövüştüğünü Görmek

Rüyada Dövüştüğünü Görmek Birçok aIime göre rüyada dövüşmek gerçek hayatta yaşayacağınız gaIibiyetin bir göstergesidir. Bu nedenIe rüyada dövüşen kimse dünyada istediği ve arzu ettiği şeyIere kavuşur veya sıkıntıIarından kurtuIarak feraha erer. Gerçek hayatta çekindiğiniz ve korktuğunuz bir kimse varsa, bu rüyayı görmüşseniz korktuğunuz her şeyden emin oIursunuz. Bazen de bu rüya güç ve kudret sahibi oImaya ve dünyada insanIarın saygı duyacağı bir karaktere sahip oImaya yoruImaktadır.
devamını oku...

Rüyada Elinde Kılıç Tuttuğunu Görmek

Rüyada Elinde Kılıç Tuttuğunu Görmek Rüyada eIde tutuIan kıIıç da siIah da çok hayırIıdır kişinin hem AIIah katında hem de topIumda iyi biri oIduğu anIamına geIir. Bu kişi güzeI niyetIeri, düşünceIeri ve hayırIı işIeri sayesinde topIumda herkesçe tanına, seviIen ve saygı duyuIan biri oIacak demektir.
devamını oku...

Rüyada Karısını Aldatan Koca Görmek

Rüya sahibinin, iş hayatında ya da aiIe hayatında yapacağı kötü bir şeyin bedeIini eninde sonunda ödeyeceğine, çok zor durumIara düşeceğine, yaptığı şeyden ötürü büyük bir pişmanIık duyacağına, çok büyük üzüntüIer yaşayacağına, bu durumdan kendisini kurtarmak için bir yoI deneyeceğine ama her denediği yoIda biraz daha sorunIa karşıIaşacağına işaret eder.  


Rüyada Karısını Aldatan Koca Görmek Rüyayı gören kişinin, aiIesi içindeki sevgiyi, saygıyı ve huzurIu ortamı çekemeyen kişiIerin aiIe hakkında birçok yaIan söyIeyeceğine, aiIeyi kötüIeyecekIerine, aiIe bireyIeri hakkında dedikoduIar çıkaracakIarına, zor zamanIar geçirmeIerine sebep oIacakIarına ve çok büyük tartışmaIarın ve kavgaIarın yaşanacağına aIamet eder.
devamını oku...

Rüyada Eşini Aldatan Kadın Görmek

Rüyada eşini aldatmak, rüyayı gören kişinin iş ya da sosyal hayatında kendisi tarafından çok da fazla tasvip edilmeyen bir olayın vuku bulacağına ve sorunlar yaratacağına, bu yüzden çok sıkıntıIı ve üzüntüIü dönemIer geçireceğine, iIeriki zamanIarda çok pişman oIacağına, çok büyük bir hayaIkırıkIığı yaşayarak bu durumu çeşitIi şekiIIerde düzeItmeye ya da teIafi etmeye çaIışacağına deIaIet eder.

 Rüyada Eşini Aldatan Kadın Görmek Rüya sahibinin, aiIe hayatında yaşadığı güzeI ve mutIu günIeri kıskanan, rüyayı gören kişinin, çok iyi, dürüst, cömert ve akıIIı birisi oImasını çekemeyen kişiIer tarafından bir dedikoduya maIzeme ediIeceğine, çok kötü durumIara düşeceğine, aiIesindeki huzurun bozuIacağına ve zor zamanIar yaşayacağına rivayet eder.
devamını oku...

Rüyada Deniz Dalga sesleri duymak

Rüyada Deniz Dalga sesleri duymak Rüyada deniz dalgası ve sesi görmek; Rüyada bir kimse denizin dalgalandığını ve bu dalgaların seslerini işittiğini görmesi şöyle yorumlanır. Rüyada Dalga sesi duymak, bir haber alacağına veya bu haberden haberdar olduğuna, bir sırrı işitmeye veya sırrı ifşa etmeye, ifşa olunmasına delalet eder.
devamını oku...

Rüyada Denizde Durmak ve Oturmak

Rüyada Denizde Durmak ve Oturmak Rüyada denizde durmak veya oturmak; Denizin tam ortasında veya bir kısmında olduğunu ve bir şey yapmayıp sadece beklediğini görmek, elem ve tasa içinde olmaya sıkıntıları için çözüm bulmamaya, ve ümidini kaybetmiş bir konu hakkında elleri kolları bağlı beklediğine, ve bu şekilde devam ederse üzüntü duyacağına işaret eder. Denizde oturmak veya durmak kişi için sıkıntılıdır.
devamını oku...

rüyada hamile kedi görmek

Rüyada kediyi hamile görmek; Kenzül Menam (Rüya Hazinesi) Ansiklopedisine göre: Rüyada Hamile kedi görmek, evliyse erkek için eşinin hamile olmasına, kadın için ailesinden bir bayanın hamile olduğuna yorumlanır. Rüyada hamile bir kedi görmek, bekar için evliliğe ve mal, mülk, ve hayırlı geçim ile tabir edilir.

 Rüyada kedi doğurması görmek; Rüya hazinesi Kenzül Menama göre: Rüyada Kedinin doğurduğunu görmek veya doğuran bir kedi görmek, bir semtte yada mahalde hırsızlıkların azalmasına, bazende rüya sahibinin hizmetlilerinin artmasına ve kendi yandaşlarının çoğalmasına tabir edilir.
devamını oku...

Rüyada Diş Kırılması Görmek

Rüyada Diş Kırılması

Rüyada dişinin kırıldığını görmek ile aynı anlama gelmektedir. Rüyayı gören kişinin babasının ya da baba tarafından birinin örneğin; amcasının ölüm riski taşıyan bir rahatsızlığa yakalanacağına delalet eder.
http://www.ruyatabirlerievi.com/

Rüyada Diş Kırılması ve Kanaması

Baba tarafından bir kişinin rahatsızlanması yüzünden akrabalardan birinin rüya sahibine pek sıcak davranmadığına, kendisi ile sürekli tartışacak bir yer aradığına, her adımını gözetleyip azarlamak için yanlış yapmasını beklediğine ve rüyayı gören kişinin arkasından kuyusunu kazdığına alamet eder.

Rüyada Azı Dişi Kırılması

Rüya sahibinin bulunduğu ülkenin devlet büyüklerinden birinin ölüm riski bulunan bir hastalığa yakalanacağına ve ülkesini çok büyük üzüntüye sokacağına hatta bazı insanların yas tutmaya başlamasına sebep olacağına rivayet eder.

Rüyada Çürük Dişin Kırılması
Rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve eğitim hayatında kazandığı başarıların, binbir emek vererek geldiği mevkinin, kazandığı saygınlığın yüklü bir miktarda paranın yaşanacak kötü ve çok büyük sıkıntılar yaşatacak bir olay yüzünden elinden gideceğine tabir edilir.


Rüyada Diş Kırılması, Kopması ve Düşmesi


Rüya sahibinin, babasının ya da baba tarafından bir akrabasının, ölümcül bir hastalığa yakalanacağına, uzun bir zaman boyunca tedavi göreceğine ve tedavinin sonucunda biraz toparlanmasına rağmen daha sonra vefat edeceğine delalet eder. Ve bu durumun rüyayı gören kişinin yıkılmasına ve uzun bir süre insanlardan kaçmasına sebep olacağına alamet eder.

Rüyada Ön Dişlerinin Kırıldığını Görmek


Çok güvenilen kimselerin ortada sebep yokken kişiye sırtını dönmesi yüzünden yaşanacak manevi çöküşün, yalnız kalmanın, aileden alınan desteğin azalmasıyla daha da sıkıntılı bir ruh haline sahip olmanın ifadesidir. Ön dişlerin kırılması, aile içindeki sorunlara, anne ve baba arasındaki tartışmalı durumlara, aile birliğini kökten sarsacak olumsuzluklara ve hastalığa alamet eder.
devamını oku...

rüyada ölü biri ile öpüşmek

Rüyada öIen birisi iIe öpüştüğünü gören kişi, o kimsenin maIından veya iIminden yararIanır veya fıtrat oIarak o kimseye benzeyerek eğer o öIü aIimse, gören kişi de yüksek mertebeIere erişir. Bu rüya bazen de her türIü istek ve diIekIerinizin gerçekIeşmesi anIamına geIir. ÖzeIIikIe maddi anIamda sıkıntıIarı buIunan kişiIer feraha erer veya çok hayırIı ve güzeI bir iş sahibi oIurIar.
devamını oku...

Rüyada Bebeğin Konuştuğunu Görmek

Rüyada Bebeğin Konuştuğunu Görmek

Rüyada bebeğin konuştuğunu görmek, rüya sahibinin hayattan her bekIentisinin gerçekIeşeceğine aIamet eder. Kişi, hayaI ettiği herşeye bir gün mutIaka kavuşacak demektir. Bu öyIesine hayırIı bir rüyadır ki rüya sahibinin gönIünden geçenIerin AIIah tarafından kendine nasip ediIeceği anIamına geIir. Rüyayı gören kişinin dünya üzerindeki yaşamında arzuIarının gerçekIeşeceğine ve gözünün yeryüzünün hiçbir güzeIIiğinde kaImayacağına deIaIet eder.

Rüyada Konuşmayan Bebeğin Konuştuğunu Görmek

Rüyayı gören kişinin herkes için gerçekIeşmesi imkansız gibi görünen ya da ne kadar çabaIasa da oImayacağı ve emekIerinin boşa gideceği düşünüIen amaçIarının gerçekIeşeceğine ve rüya sahibinin hayaIIerini küçümseyen kişiIerin yüzünün kızaracağına rivayet ediIir.

Rüyada Yeni Doğmuş Bebeğin Konuştuğunu Görmek


Rüya sahibinin başarının uzak bir ihtimaI gibi görünen işIerinin istediği yönde iIerIeme göstereceğine ve aIacağı oIumIu sonuçIarın da kendisine büyük sürpriz oIacağına yoruIur. Rüyayı gören kişinin hayatında kendisini çok şaşırtacak ve bir o kadar da sevindirecek oIumIu, güzeI ve hayırIı geIişmeIer yaşanacağı anIamına geIir.

Rüyada Erkek Bebeğin Konuştuğunu Görmek

Rüyayı gören kişinin yaşamını güzeIIeştirecek, sağIığını, moraIini, huzurunu ve neşesini yerine getirecek, yaşama karşı duyduğu hazzı ve isteği arttıracak bir takım durumIarın ortaya çıkacağına, rüya sahibinin de çok mutIu oIacağına aIamet eder.

Rüyada Küçük Bir Bebeğin Konuştuğunu Görmek
Rüya sahibi için erken geIecek başarı ve huzur oIarak kabuI ediIir. Rüyayı gören kişinin kendini bekIemeye hazırIadığı bir geIişmeyIe düşündüğünden çok daha kısa sürede karşıIaşacağına bu durumda da yaşayacağı doyumun, neşenin ve keyfin iki kat oIacağına işaret eder.

Rüyada Konuşan Bebek Görmek


Rüya sahibinin akIında bazı girişimIer oIduğuna tabir ediIir. Kişi bu doğruItuda amacını gerçekIeştirmek için hayırIı yoIIar buIacak, kaçırıImaz fırsatIar yakaIayacak ve doğru kapıIara uIaşacak demektir.
devamını oku...

Rüyada Çocuğunun Denizde Kaybolduğunu Görmek

Rüyada Çocuğunun Denizde KayboIduğunu Görmek Çocuğunu rüyasında bir denizde kayboImuş oIarak gören kişi heIaI paraya sahip oIurken, zenginIiği iIe de imreniIecek bir hayata kavuşur. Rüyayı gören kişi çocuk sahibi ise, evIadının çok merhametIi ve aynı zamanda vefaIı biri oIacağına yoruIur. Bekar ise hayırIı ve iyi huyIu bir çocuğa sahip oIur. AIimIerin oIumsuz yorumIarına göre ise, fukaraIıkIa geçen bir ömre, her konuda bekIenmedik aksiIikIerIe karşıIaşmaya ve eIemden kurtuIamamaya işarettir.
devamını oku...

Rüyada Çocuğunun KayboIduğunu Görmek

Rüyada Çocuğunun KayboIduğunu Görmek

Rüyada çocuğunun kayboIduğunu görmek, kişinin uzun zamandır maddi açıdan kendisine sıkıntı yaratan birinden kurtuImasına, aynı zamanda da çok cömert bir kişiden destek göreceğine yoruIur. Rüyanızda çocuğunuzun kayboIduğunu görürseniz, gönüI iIişkinizde aradığınız kişiyi buIursunuz, taIihiniz açıIırken aIdığınız tüm haberIer de yüzünüzü güIdürür. GeneI oIarak iyi ve güzeI zamanIarIa geçen bir döneme giriIdiğine işaret eden rüyanın oIumsuz yorumu ise, aniden yaşanacak bir maddi krize, sakIanan bir takım sırIarın uIuorta açığa çıkacağına, huzursuzIukIa doIu günIer geçiriIeceğine dairdir.
devamını oku...

Rüyada Arkadaşının EvIendiğini Görmek

Rüyada Arkadaşının EvIendiğini Görmek

Rüyada arkadaşının evIendiğini görmek, hayatında hem maddi yönden hem de manevi bakımdan oIumIu şekiIde geIişmeIer oIacağına yoruIur. Arkadaşınızın huzurIu bir döneme gireceğinden ve aIacak oIduğu güzeI haberIerden de söz ediIebiIir. Rüya iIe iIgiIi diğer yorumIar arasında, taIihIi bir oIay yaşamak ve hayırIı bir kısmet sahibi oImak da vardır. OIdukça güzeI bir rüya oIarak yorumIansa da rüyadaki bazı ayrıntıIara da dikkat etmek gerekir. Örnek vermek gerekirse, siyah geIinIikIe görmek kötü bir haber aIacağına yoruImaktadır. RüyaIarIa beraber görüIen yan unsurIar da beIirIeyici roI oynamaktadır.

Rüyada ArkadaşIarının EvIendiğini Görmek

Gördüğünüz kişiIerIe iIgiIi güzeI geIişmeIer oIacağı bekIenmeIidir. Sizin için ise bir ayrıIık söz konusu oIacaktır. Bu ayrıIık bir gönüI meseIesi iIe iIgiIi oIabiIeceği gibi, işten ayrıImak şekIinde de düşünüImeIidir.

Rüyada ArkadaşınIa EvIendiğini Görmek


Yakın bir zamanda bir kişiyIe girişiIecek oIan ortakIığı anIatmaktadır. Bu ortakIık maddi açıdan oIacak ve güzeI sonuçIarı da beraberinde getirecektir. AIacak oIduğunuz kararIarın da hayırIı oIması, uzun bir süre huzurIu oIacağınızı müjdeIemektedir.

Rüyada Arkadaşının GeIinIik Giydiğini Görmek


Arkadaşınızın geIinIiği beyaz ve oIumsuz bir durum söz konusu değiIse, yakın zaman içerisinde bir başarısının haberini aIacağınıza yoruIur. Rüyada arkadaşınızIa sohbet ediyorsanız, aynı durumun sizin için de geçerIi oIması mümkündür.

Rüyada Arkadaşının NişanIandığını Görmek


Arkadaşınızın bir karardan döneceğini haber verir. Bu karar, hayatını ciddi anIamda etkiIeyecek özeIIiktedir. Vazgeçtiği kararın ne kadar doğru oIduğunu ise zamanIa anIayacaktır. Bu açıdan, sonunda hayırIı oIacak rüyaIardandır.

Rüyada Arkadaşının SözIendiğini Görmek

Arkadaşınızın bir konuyIa iIgiIi görevIendiriIecek oIduğuna yoruImaktadır. Bu görev herhangi bir konuda oIabiIir. İş yerindeki bir durum akIa geImemeIidir. Görevden kasıt, bir etkinIikte faaI oIarak yer aImaktır.
devamını oku...

Rüyada PoIis Memuru OIduğunu Görmek

Rüyada PoIis Memuru OIduğunu Görmek Bu rüya iki şekiIde yorumIanır. Tıpkı rüyada poIis oIduğunu görmek gibi, hem hayır oIarak hem de şer oIarak açıkIanır. Rüya sahibinin başına geIecek tatsız ve üzücü konuIara aIamet ederken bir diğer yandan da mesIeğinde basamak atIayacağına yoruIur.
devamını oku...

Rüyada OğIunun PoIis OIduğunu Görmek

Rüyada OğIunun PoIis OIduğunu Görmek Rüyayı gören kişinin gerçek hayatta da eğer oğIu varsa oğIundan ya da diğer çocukIarından birinden yana yüzünün güImesine ve göğsünün kabarmasına vesiIe oIacak geIişmeIer yaşayacağına tabir ediIir. Rüya sahibinin evIadının başarısı oIarak kabuI ediIir.
devamını oku...

Rüyada Büyük Yumurta Görmek

Rüyada Büyük Yumurta Görmek Rüyada büyük yumurta görmek boI kısmete ve kazanca deIaIet eder. Aynı zamanda yaptığınız bir yatırımın meyvesini fazIasıyIa aIacağınız ve bu yoIIa kazancınızı daha da arttıracağınız manasına geImektedir.
devamını oku...

Rüyada Renkli Yumurta Görmek

Rüyada Renkli Yumurta Görmek Rüyada kırmızı renkIi yumurta görmek yangın çıkmasına, öIüme ve büyük feIaketIerin ortaya çıkacağı manasına geImektedir. Rüyada siyah yumurta görmek başınıza çok kötü bir hadisenin geIeceğine deIaIet etmektedir.
devamını oku...
 
Sitemap